Có Kiểm Tra Cuối Kỳ Sau Mỗi Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Kiểm Tra Cuối Kỳ Sau Mỗi Khóa Học

Ưu điểm

- Giáo viên tốt nhưng dạy writing hơi khó hiểu
- Cơ sở vật chất tốt
- Có kiểm tra cuối kỳ sau mỗi khóa học

Điểm cần cải thiện

- Kỹ năng writing nên cho giáo viên Việt dạy sẽ dễ tiếp thu hơn
- Cần 30 phút nghỉ ngơi
- Cần bình nước cho học viên uống khi khát

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn