Đánh Giá Khóa Học Pre Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khóa Học Pre Ielts

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình, dễ hiểu và cực thân thiện, luôn có hoạt động practise cho học viên. Cơ sở vật chất ổn.

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học với mấy bạn cần vững lại kiến thức cơ bản. Học dễ hiểu và tiếp thu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn