Pretty Good Quality | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân

Pretty Good Quality

Ưu điểm

Really good and helpful teacher Help me a lot in my essay and writing skill Then finally I got my Ielts 7.0 So sacrificed

Điểm cần cải thiện

Toilet needs paper

Trải nghiệm và lời khuyên

True knowledge and huge improvement for your English

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn