Trung Tâm Học Ielts Đỉnk Kao | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Học Ielts Đỉnk Kao

Ưu điểm

Học phí rẻ chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

Xếp lớp nhanh hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

My IELTS score has been improved since i have study in Mc IELTS. The employees are so friendly and helpful. I really like to study at Mc IELTS. I love to study with Mrs. Trinh and Mr. Joel

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn