Chất Lượng Giáo Viên Khá Hài Lòng
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa TP. HCM BK English (bkenglish.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Giáo Viên Khá Hài Lòng

Ưu điểm

Xếp lớp theo trình độ

Khuyết điểm

Sách khó

Trải nghiệm

Hài lòng với giáo viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn