Học Với Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Tự Tin Hơn
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council (britishcouncil.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Với Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Tự Tin Hơn

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, trình độ tích lũy kĩ năng cao hoạt động ngoại khóa phù hợp nội dung bài học thiết thực

Khuyết điểm

Không có

Trải nghiệm

Việc học và giao tiếp với người nước ngoài giúp tự tin hơn trong giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn