Giáo Viên Và Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Dương Thúy  Hằng
Dương Thúy Hằng

Giáo Viên Và Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên nói riêng và trung tâm nói chung luôn vui vẻ, tận tâm giúp đỡ học sinh

Điểm cần cải thiện

Không có, hiện tại rất hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

4 kỹ năng của tôi đã cải thiện rõ rệt, môi trường cũng giúp tôi dạn dĩ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn