Good Language Center For Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Trí Trần Nguyên
Trí Trần Nguyên

Good Language Center For Ielts

Ưu điểm

Giáo viên bản xứ, kiên nhẫn, nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều giờ học flexible hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học đủ tất cả các buổi của khoá học, làm bài tập về nhà đầy đủ, do chú trọng nhiều vào speaking và writting nên kỹ năng listening và reading phải luyện thêm ở nhà.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn