Ktdc One Of Finest Places | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ktdc One Of Finest Places

Ưu điểm

Môi trường tập trung nhiều sinh viên giỏi. Thầy cô hướng dẫn đúng trọng tâm. Các bài học chuyên sâu không lan man.

Điểm cần cải thiện

Cần nhiều khóa học hơn cho mỗi trình độ.

Trải nghiệm và lời khuyên

4 band điểm của mình sau mỗi khóa đều tăng lên rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn