Trung Tâm Có Cơ Sở Vật Chất Tốt Và Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa Cho Học Viên Tham Gia
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Có Cơ Sở Vật Chất Tốt Và Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa Cho Học Viên Tham Gia

Ưu điểm

Cscv tốt Giáo viên bản xứ Nhiều hoạt động ngoại khóa

Khuyết điểm

Học phí cao Thời gian học ít

Trải nghiệm

N\A

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn