Trung Tâm Ktdc | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm KTDC Group

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Ktdc

Ưu điểm

Cô dạy rất dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Tăng sự tương tác giữa các học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên học ở đây để cải thiện trình độ tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn