Trong Quá Trình Học Ở Newsky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)

My My
My My

Trong Quá Trình Học Ở Newsky

Ưu điểm

Giáo Viên giảng dạy dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Nên mở ra nhiều buổi giao lưu văn hóa

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây vì giáo viên có trình độ cao dạy dễ hiểu, Các anh chị học vụ hỗ trợ nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn