Giáo Viên Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt Nhưng Chưa Hiệu Quả Vì Lớp Đông
Đánh giá về

Trung Tâm Ngoại ngữ RES (res.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình, Cơ Sở Vật Chất Tốt Nhưng Chưa Hiệu Quả Vì Lớp Đông

Ưu điểm

Giáo viên kinh nghiệm, nhiệt tình, Cơ sở vật chất tốt

Khuyết điểm

Ít hoạt động ngoại khóa, Tư vấn xếp lớp thiếu chính xác, Số lượng học viên khá đông trong 1 lớp

Trải nghiệm

Không hiệu quả lắm trong kĩ năng nói vì lớp khá đông, ít đc thực hành

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn