Giáo Viên Nhiệt Huyết, Học Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Huyết, Học Vui

Ưu điểm

- Điều kiện cơ sở vật chất tốt.
- Giáo viên dạy nhiệt huyết (vui, dễ hiểu).
- Bài học thú vị.

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Biết thêm nhiều từ vựng và grammar.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn