Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình phương pháp học phù hợp Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Tổ chức nhiều chương trình bổ trợ cho việc học Nâng cấp cơ sở vật chất tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Không gian học rất thoải mái

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn