Giáo Viên Rất Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Mai Lâm

Nguyễn Thị Mai Hương Btc
Nguyễn Thị Mai Hương Btc

Giáo Viên Rất Vui

Ưu điểm

Giáo viên rất vui vẻ và nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Mở thêm cơ sở ở nhiều quận

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy Mai Lâm là người có tâm với đời và với nghề, học ở thầy sẽ học được nhiều điều ngoài đời nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn