Vicky Enghlish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Vicky Enghlish

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động

Điểm cần cải thiện

Chỗ học cần không gian lớn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập năng động, vui. Đáng để trải nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn