Đánh Giá Về Chất Lượng Trường Cao Đẳng Công Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh (hitu.edu.vn)

Vũ Pham
Vũ Pham

Đánh Giá Về Chất Lượng Trường Cao Đẳng Công Thương

Ưu điểm

Chất lượng tốt ,phù hợp với hiện nay,

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Lành mạnh, chất lượng tốt ,phù hợp ,môi trường sạch sẽ , đảm bảo cơ hội việc làm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn