Đánh Giá Ngành Vật Liệu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (hust.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Ngành Vật Liệu

Ưu điểm

Chất lượng tốt

Điểm cần cải thiện

Nên có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tập trung trên lớp và hoàn thành bài tập về nhà cộng thêm việc tìm hiểu thêm tài liệu sách vở do các thầy viết để nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn