Trải Nghiệm Qua Hai Năm Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH (hutech.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trải Nghiệm Qua Hai Năm Học

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, tạo điều kiện phát huy khả năng làm việc nhóm của sinh viên.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tăng khả năng làm việc nhóm của sinh viên và cơ hội tiếp xúc doanh nghiệp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn