Review Trường Đông Á | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đai Học Đông Á

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Trường Đông Á

Ưu điểm

Rất quan tâm đến sv. Cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Cần đầu tư hơn về cách giảng dạy

Trải nghiệm và lời khuyên

Sinh viên năm 3 của đh đông á. Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn