Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Trường có nhiều hoạt động hướng đến sinh viên

Điểm cần cải thiện

Trường khá xa trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Lần đầu qua trường tìm hoài k thấy cái cổng trường đâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn