Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên

Ưu điểm

Giỏi chuyên môn

Điểm cần cải thiện

Em chưa nhận thấy nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Các môn học ở năm nhất và nhưng buổi chia sẽ kinh nghiệm cũng nhú tứ vấn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn