Môi Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường

Ưu điểm

Năng động, sáng tạo; các bạn sinh viên chủ động, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, clb đội nhóm; các hoạt động học thuật, học tập, nghiên cứu khoa học cũng ngày được đẩy mạnh

Điểm cần cải thiện

Còn nhiều vấn đề về cơ sở chất dành cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia các hoạt động học tập và ngoại khóa sôi nổi nên có thể nâng cao kĩ năng mềm cũng như kiến thức của bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn