Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Tuyền Lý
Tuyền Lý

Trường Tốt

Ưu điểm

Giảng viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Nhà xe nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường đẹp, giảng viên thân thiện, nhiều hoạt động, nhà xe nhỏ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn