Uel Is The Best | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế - Luật (uel.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Uel Is The Best

Ưu điểm

Giảng viên tuyệt vời Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Máy chiếu một số phòng học hơi mờ

Trải nghiệm và lời khuyên

UEL là nơi rất xứng đáng để ta dành 4 năm thanh xuân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn