Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Khối lượng kiến thức phù hợp, vừa đủ

Điểm cần cải thiện

Nội dung khá bao quát chưa chuyên sâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhiều hoạt động thú vị và bổ ích Thầy cô quan tâm đến sinh viên Có những chuyến đi kiến tập thực tế để mở mang kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn