Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Giảng viên tận tâm, các bài giảng gắn liền với thực tế. Số lượng bài giảng vừa phải

Điểm cần cải thiện

Bài tập lms nhiều so với thời gian của sv

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi được tham gia rất nhiều hoạt động năng động từ đoàn trường đến các clb/đội/nhóm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn