Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Lê Thị Hậu
Lê Thị Hậu

Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Giảng viên dạy nhiệt tình và cung cấp đầy đủ kiến thức cho sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên được thực hành thông qua các bài tập cá nhân và bài tập nhóm thực tế, giúp sinh viên áp dụng được kiến thức vào thực tế.

Điểm cần cải thiện

Không học cố định một cơ sở qua các kỳ sẽ bất tiện đối với một số bạn không có xe máy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được lên kế hoạch lịch trình cho chuyến đi và tham gia các chuyến đi do trường tổ chức giúp em có được những kiến thức thực tế. Ở các học phần học hỏi được các kiến thức về lữ hành và được tham gia chạy các chương trình Nhóm sinh viên nghiên cứu du lịch giúp em tập được thói quen tìm hiểu và hiểu được các kiến thức mới và cũ. Thông qua chương trình em quen biết được nhiều anh chị cùng chuyên ngành, tạo được nhiều mối quan hệ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn