Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Đa dạng, phong phú

Điểm cần cải thiện

Nhiều cơ sở cách xa nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Cơ sở vật chất đa dạng, phong phú, tạo động lực học tập cho sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn