Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Khá đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Nhà giữ xe không đủ

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đi học đầy đủ, học sẽ không thừa kể cả những môn chúng ta không thích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn