Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

có nhiều clb/đội/nhóm tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia và rèn luyện tinh thân năng nổ, hoạt động nhiều trong làm việc nhóm

Điểm cần cải thiện

phải bỏ nhiều thời gian để tham gia các hoạt động này

Trải nghiệm và lời khuyên

được rèn luyện nhiều kỹ năng làm việc nhóm , tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho sinh viên và cộng đồng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn