Nơi Đáng Để Trải Nghiệm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nơi Đáng Để Trải Nghiệm

Ưu điểm

Giảng viên tận tâm môi trường học năng động

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã có những năm đáng nhớ ở đây và đã học được rất nhiều thứ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn