Review Ueh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (ueh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Ueh

Ưu điểm

Phòng học đầy đủ cơ sở vật chất

Điểm cần cải thiện

Không có điểm nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt và thăng tiến tốt, cơ hội sau này có việc làm là rất cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn