Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Luật TP. HCM (hcmulaw.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên

Ưu điểm

Giỏi, nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Cho sinh viên đi thực tế ở các công ty, doanh nghiệp nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn