Đánh Giá Học Tập
Đánh giá về

Trường Đại học Mở TP. HCM (ou.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Học Tập

Ưu điểm

Cơ sở
Vật chất tốt
Giảng
Viên
Thân
Thiện

Khuyết điểm

Học
phí
khá
mắc

Trải nghiệm

Học Tập Tốt Trải Nghiệm Thú Vị Học tập tiến bộ rõ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn