Học Tập Và Muốn Tìm Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tập Và Muốn Tìm Hiểu

Ưu điểm

Học tập khá ổn

Điểm cần cải thiện

Muốn thử học ở đây và mong sẽ có nhiều cải thiện hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập và muốn một lần đến trường một lần mong muốn tìm hiểu trường nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn