Trường Học Phí Rẻ, Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM (buh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Học Phí Rẻ, Cơ Sở Vật Chất Đầy Đủ

Ưu điểm

Giáo viên chuyên môn lớp học hiện đại cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Còn hơi nhiều vấn đề về việc đăng kí tín chỉ

Trải nghiệm và lời khuyên

Là sinh viên năm 2, tối có được 2 năm trẳi nghiệm, ở đây, môi trường rất tốt, lành mạnh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn