Bình Thường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ntt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Bình Thường

Ưu điểm

Cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Không có nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có nhiều trải nghiệm như mình suy nghĩ lúc đầu mới vào

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn