Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (hbu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy tốt, thân thiện, sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng giảng dạy tốt, năng động, sáng tạo, thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn