Chương Trình Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Tuyết Lý
Tuyết Lý

Chương Trình Giảng Dạy

Ưu điểm

Công nghệ tiên tiến hiện đại

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Được thực hành thí nghiệm nhiều nên có thể ứng dụng với thực tế.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn