Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM (hcmiu.edu.vn)

Tú Phạm
Tú Phạm

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Cơ sở vật chất hiện đai và thực tiễn

Điểm cần cải thiện

Chưa nhận thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Vừa học vừa trải nghiệm rất đúng vơid nhu cầu mong muốn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn