Học Học Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM (hcmup.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Học Học

Ưu điểm

Học phí thấp.

Điểm cần cải thiện

Cơ hội xin việc khá khó khăn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hoạt động ngoại khóa khá đa dạng và thường được chuẩn bị khá tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn