Review Trường Đh Tài Chính Marketing | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Trường Đh Tài Chính Marketing

Ưu điểm

Giảng viên có tâm và tầm. Bạn bè thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Quá nhiều cơ sở cách xa nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải qua gần 4 năm đại học ở trường đh Tài Chính Marketing thì mình tin là trường có môi trường tuyệt vời để phát triển bản thân và kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn