Trường Đh Tài Chính - Marketing | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tài chính - Marketing (ufm.edu.vn)

Đức Lê Hồng
Đức Lê Hồng

Trường Đh Tài Chính - Marketing

Ưu điểm

Giáo viên có trình độ chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

không có nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Là môi trường tốt để học tập và phát triền bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn