Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo nhiệt tình chỉ dẫn và trường có thư viện đẹp với đủ loại sách

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn