Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tdt.edu.vn)

Trang Huỳnh
Trang Huỳnh

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập rất băng động và linh hoạt có thể đáp ứng được thực tiễn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn