Đánh Giá Chung | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (tdnu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chung

Ưu điểm

Giảng viên thân thiện, tác phong chính quy, kỉ luật

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn nên học ở một môi trường quân đội quy cũ tạo nên lối sông có kỷ luật hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn