Chất Lượng Tốt
Đánh giá về

Trường Đại học Văn Hiến (vhu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

trường đẹp

Khuyết điểm

học phí hơi cao

Trải nghiệm

giảng viên nhiệt tình, giúp đỡ sinh viên trong học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn