Tư Vấn Nhiệt Tình, Học Phí Phù Hợp Nhưng Ít Ngoại Khóa
Đánh giá về

Trường Ngoại Ngữ Không Gian (outerspace.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Nhiệt Tình, Học Phí Phù Hợp Nhưng Ít Ngoại Khóa

Ưu điểm

Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình phòng học mát nhiều giờ học

Khuyết điểm

Nhiều học sinh ít ngoại khóa

Trải nghiệm

Học phí phù hợp và trung tâm gần nhà

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn